Hantering av personuppgifter

Användning av våra kunders personuppgifter
När du beställer något via www.principio.se samtycker du till att Principio AB, i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR), lagrar och använder uppgifter om dina inköp samt de kontaktuppgifter du lämnar. Dessa uppgifter lagras och används för att vi på bästa sätt ska kunna fullfölja våra åtagande gentemot dig. Dina uppgifter lagras upp till två år efter senaste köp och kan komma att användas i informations- och marknadsföringssyfte. Principio AB kan, om du inte skriftligen motsatt dig det, komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig mejlledes. Du kan självklart när som helst skriftligen meddela oss om du motsätter dig till att vi behandlar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål, eller om du vill att vi raderar dina uppgifter helt och hållet. Dina personuppgifter behandlas med största försiktighet och vi garanterar att dina kunduppgifter enbart används av Principio AB. Principio AB kommer inte, utan ditt yttryckliga samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig annat än om detta följer lagstiftning, om det krävs i samband med att du beställt en produkt eller tjänst eller om Principio AB anser att det krävs för att skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande Principio AB.

Detta gäller vid rättelse, insyn och återkallelse
Principio AB, 556980-8321, 070-787 3041, Simlomsvägen 13, 761 91 Norrtälje, är personuppgiftsansvarig i enlighet med dataskyddsförordningen. Enligt dataskyddsförordningen  är Principio AB skyldigt att, efter din på egen hand undertecknade skriftliga begäran, en gång per kalenderår kostnadsfritt lämna besked om personuppgifter som rör dig behandlas eller ej. Om sådana uppgifter behandlas ska skriftlig information lämnas rörande vilka personuppgifter det berör, varifrån de har hämtats, ändamålet med behandlingen samt till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna har lämnats. På din begäran är Principio AB skyldig att rätta, blockera eller radera de personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med dataskyddsförordningen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och då avslutas all hantering av dina personuppgifter.